<menu id="60u0s"><tt id="60u0s"></tt></menu>
 • <nav id="60u0s"><strong id="60u0s"></strong></nav>
 • S?n ph?m

  Thi?t b? phun và thêm ch?t l?ng

  H? th?ng thêm dung d?ch ?a ch?c n?ng SYPM-35
  chi ti?t s?n ph?m
  T?ng quan v? s?n ph?m:
   
  Có th? ??ng th?i thêm 10 lo?i dung d?ch nh? men, d?u, vitamin, ch?t t?o h??ng, s?c t?... m?t cách chính xác;
   
   
  ??c ?i?m c?a s?n ph?m:
   
  1. ???ng ?ng có tác d?ng t? b?o v?: khi áp l?c dung d?ch bên trong ???ng ?ng < 0.2 MPa, không thêm dung d?ch; khi áp l?c dung d?ch bên trong ???ng ?ng >0.4 Mpa, men trong ???ng ?ng t? ??ng tr? l?i thùng men, x? áp an toàn, tránh n? ?ng;
  2. Thùng men ???c l?p ??t ? trên bàn cân, tr?c ti?p cân tr?ng l??ng c?a men, so sánh t? l? men dùng th?c t? và men trong b?ng bi?u (l??ng lý thuy?t), khi chênh l?ch v??t quá ph?m vi, chúng s? phát c?nh báo, b?o ??m l??ng dùng men ???c chính xác;
  3. K?t c?u cân l?u l??ng ch?t r?n ki?u m?i, l??ng tính toán chính xác, hi?u qu? phun t?t, thao tác s?a ch?a ti?n l?i;
  4. ?? ??ng ??u khi phun cao, ??t trên 90%;
  5. S? d?ng b?m tính toán v?i ?? chính xác cao, l??ng tính dung d?ch chính xác, b?o ??m thêm dung d?ch chính xác ?áng tin c?y;
  6. Ph?m vi n?ng l?c s?n xu?t r?ng, có th? t? 2 t?n lên 40 t?n, hoàn toàn thích h?p v?i nhu c?u c?a nhà máy th?c ?n ch?n nuôi lo?i nh?, v?a và l?n;
  7. Có th? thêm vào vài lo?i dung d?ch, ?ng tr?n h?n h?p ???c l?p ??t tr?c ti?p trên ???ng ?ng, khi?n dung d?ch ???c hòa tr?n hoàn toàn, nâng cao hi?u su?t;
  8. Các lo?i thông s? ki?m soát v?n hành ???c ki?m soát thông qua PLC, t?c ?? ph?n ?ng nhanh, ki?m soát ?áng tin c?y;
  9. Dung d?ch và ch?t r?n ??u ???c ?i?u ch?nh tr?ng thái ??ng trong s?n xu?t, ti?n l?i chu?n xác, không ?nh h??ng t?i s?n xu?t;
  10. C?n c? vào không gian hi?n tr??ng, có th? ph?i h?p v?i các thi?t b? Model khác nhau, ti?n cho vi?c ti?n hành c?i t?o nhà máy s?n xu?t th?c ?n ch?n nuôi;
   
  Thông s? k? thu?t:
   
  ?? chính xác c?a cân l?u l??ng: cao h?n 1%
  ?? chính xác tính toán ch?t l?ng: cao h?n 1%
  T? l? ch?t l?ng:0.01%-2%
   
  ?? ??u khi phun:90%
  quan h?

  Theo chúng t?i trên

  B?n quy?n ? 2013 Zhengchang T?t c? các quy?n.

  Liên h?
  ?i?n tho?i: 0086 21 64184200
  FAX: 0086 21 64163299
  Email: internet@zcme.com
  Worldwide sites

  Find information about ZHENGCHANG in your language and region.

  ×
  国内一级爽歪歪毛片,无码日日模日日碰夜夜爽,最近中文字幕完整版2018免费
  <menu id="60u0s"><tt id="60u0s"></tt></menu>
 • <nav id="60u0s"><strong id="60u0s"></strong></nav>