<menu id="60u0s"><tt id="60u0s"></tt></menu>
 • <nav id="60u0s"><strong id="60u0s"></strong></nav>
 • C?ng trình th?c ?n ch?n nu?i b?ng c?, hoa bia

  C?ng trình ép viên th?c ?n c? gia súc

  C?ng ngh? ?i ??u toàn di?n, kinh nghi?m phong phú.

  K? thu?t Gi?i thi?u:

  Tóm t?t Công trình:

  Các lo?i th?c ?n c? gia súc, r?m r?, bã mía... ???c x? lý qua công ngh? ??c bi?t?
   
   
  Sau khi ép c?c, ép viên có th? di?t khu?n hi?u qu?, làm sao cho thêm m?t ???ng ho?c vi khu?n có l?i lên men, ch? t?o thành th?c ?n ch?n nuôi ch?t l??ng cao cho bò s?a, bò th?t, bán sang th? tr??ng c?a các n??c phát tri?n nh? Nh?t B?n, Hàn Qu?c và nhi?u khu v?c, khi?n cho r?m r?, bã mía... c?ng thành v?t báu, có ích cho tr?ng tr?t?
   
  Có ?u th? giá c? m?nh m?, ??ng th?i có th? k?p th?i b?o ??m cung ?ng linh ph? ki?n?
  T? máy ch? bi?n th?c ?n ch?n nuôi gia súc ép c?c, ép viên, ?ã ?ng d?ng thành công ? h?n 20 doanh nghi?p ch? bi?n th?c ?n ch?n nuôi gia súc t? c? trên toàn n??c Trung Qu?c nh? Tân C??ng,
   
  Cát Lâm, Liêu Ninh, Hà B?c, B?c Kinh, Thiên Tân, Cam Túc, Ninh H?, N?i Mông... công ngh? t? máy ép c?c, ép viên th?c ?n c? MYKZ ??t trình ?? qu?c t?. Ph?m ép c?c, ép viên t? r?m r?, các lo?i c? c?a Zhengchang: Các lo?i c? nuôi gia súc, c? y?n m?ch, c? hoàng trúc, r?m lúa mì, v? ngô, bã mía, cây bông, hoa bia, v? cây bông, c? c?i ???ng, lá cây s?i, lá c?, cành lá nho, h?t hoa cúc, h?t v? l?c...

  Máy móc thi?t b? c?a Công trình:

  Công ?o?n nghi?n b?t thô t? c? nuôi gia súc - nghi?n b?t d?ng khay tròn

  Công ?o?n nghi?n b?t m?n t? c? nuôi gia súc

  Công ?o?n ép viên

  D? án tiêu bi?u:


  Ngành c? Nanniwan

  Ngành c? Luxin Cam Túc

  Ngành c? Tongda Hoa Chì

   

  Theo chúng t?i trên

  B?n quy?n ? 2013 Zhengchang T?t c? các quy?n.

  Liên h?
  ?i?n tho?i: 0086 21 64184200
  FAX: 0086 21 64163299
  Email: internet@zcme.com
  Worldwide sites

  Find information about ZHENGCHANG in your language and region.

  ×
  国内一级爽歪歪毛片,无码日日模日日碰夜夜爽,最近中文字幕完整版2018免费
  <menu id="60u0s"><tt id="60u0s"></tt></menu>
 • <nav id="60u0s"><strong id="60u0s"></strong></nav>