• <menu id="mqeeo"><tt id="mqeeo"></tt></menu>
 • <menu id="mqeeo"><tt id="mqeeo"></tt></menu>
  <nav id="mqeeo"><nav id="mqeeo"></nav></nav>
  <menu id="mqeeo"></menu>
 • Gi?i thi?u s? l??c v? doanh nghi?p

  T?p ?oàn Zhengchang là nhà ch? t?o công trình toàn nhà máy và thi?t b? ch? bi?n máy móc th?c ?n ch?n nuôi l?n nh?t Trung Qu?c. Công ty ???c thành l?p vào n?m 1918, cho ??n nay ?ã có l?ch s? phát tri?n trên 90 n?m. T?p ?oàn hi?n có h?n 1500 công nhân viên, 20 doanh nghi?p chi nhánh c?p d??i, h?n 30 ??n v? ph?c v? trong và ngoài n??c. Doanh nghi?p luôn thông qua ch?ng nh?n h? th?ng ch?t l??ng qu?c t? ISO9001, ch?ng nh?n CE xu?t kh?u sang th? tr??ng Châu Âu, và ??t ???c nh?ng danh hi?u nh? “Nhãn hi?u ?u tú c?a Châu Á”, “Nhãn hi?u n?i ti?ng Trung Qu?c”, “Doanh nghi?p công ngh? cao tr?ng ?i?m c?a nhà n??c Trung Qu?c”, “Nhãn hi?u mang tính bi?u t??ng c?a ngành công nghi?p Trung Qu?c”.

  Theo s? không ng?ng nâng cao v? ch?t l??ng và công ngh? s?n ph?m, dòng s?n ph?m nhãn hi?u Zhengchang và công trình ??ng b? ?ã bao ph? các t?nh, thành, khu t? tr? trên toàn qu?c, ??ng th?i m? r?ng ra h?n 80 qu?c gia và khu v?c nh? ?ông Nam Á, Trung ?ông, Châu Phi, Châu Âu, Châu ??i D??ng, Châu Nam M?. Zhengchang hi?n ?ã có h?n 4900 khách hàng s? d?ng máy ép viên, h?n 6900 b? máy ép viên chuyên nghi?p các lo?i, th?u xây d?ng h?n 3000 công trình công nghi?p các lo?i, các h?ng m?c công trình liên quan nh?: th?c ?n nuôi gia súc gia c?m, th?c ?n ch?n nuôi th?y s?n và th?c ?n ch?n nuôi th?y s?n ??c ch?ng, th?c ?n cho v?t nuôi, th?c ?n ch?n nuôi t? c? ch?n nuôi, th?c ?n premix, th?c ?n ch?n nuôi cô ??c, th?c ?n ch?n nuôi sinh h?c Enzyme protein, dây chuy?n s?n xu?t t?o h?t hoa bia, phân bón, s?y khô kho tích tr? nguyên li?u.

  Ng??i Zhengchang l?y “T?o s?n ph?m tinh t? Zhengchang, l?p th??ng hi?u th? gi?i, t?t c? vì s? hài lòng c?a khách hàng, s?n ph?m ch? ??o ??t ???c trình ?? tiên ti?n qu?c t?, sáng l?p Zhengchang 3 t?t” làm m?c tiêu ch?t l??ng s?n ph?m, l?y “Sáng t?o giá tr? vì khách hàng” ?? so sánh ch?t l??ng làm vi?c c?a công nhân viên, th?c hi?n toàn di?n công tác d?ch v? nâng c?p máy ép viên, máy nghi?n b?t c?a Zhengchang, th?c hi?n m?c tiêu vì khách hàng “Nâng cao s?n l??ng ch? bi?n th?c ?n ch?n nuôi, nâng cao ch?t l??ng s?n ph?m th?c ?n ch?n nuôi, gi?m tiêu hao ?i?n n?ng ch? bi?n”, ?? ch?t l??ng s?n ph?m là ch?t l??ng cao và ch?t l??ng ph?c v? là ch?t l??ng cao giành ???c s? hài lòng c?a khách hàng, d?c s?c t?o d?ng hình t??ng doanh nghi?p Nhà cung ?ng lo?i d?ch v? ngành công nghi?p máy móc ch? bi?n th?c ?n ch?n nuôi, g?ng s?c c?ng hi?n l?n nh?t cho s? phát tri?n kinh t? xã h?i và ngành ch? bi?n th?c ?n ch?n nuôi.

   

  Theo chúng t?i trên

  B?n quy?n ? 2013 Zhengchang T?t c? các quy?n.

  Liên h?
  ?i?n tho?i: 0086 21 64184200
  FAX: 0086 21 64163299
  Email: internet@zcme.com
  Worldwide sites

  Find information about ZHENGCHANG in your language and region.

  ×
  粉嫩小仙女丝袜自慰喷水网站
 • <menu id="mqeeo"><tt id="mqeeo"></tt></menu>
 • <menu id="mqeeo"><tt id="mqeeo"></tt></menu>
  <nav id="mqeeo"><nav id="mqeeo"></nav></nav>
  <menu id="mqeeo"></menu>