<address id="rvbpb"><listing id="rvbpb"></listing></address>

  <em id="rvbpb"><form id="rvbpb"><nobr id="rvbpb"></nobr></form></em>
  <address id="rvbpb"></address>

  Th? tr??ng qu?c t?

  Công ty công trình máy móc Qu?c t? Zhengchang Th??ng H?i là c? c?u tiêu th? ??i ngo?i ???c thi?t l?p chuyên môn khai thác th? tr??ng n??c ngoài c?a T?p ?oàn Zhengchang. Tr? thành doanh nghi?p s?n xu?t máy móc th?c ?n ch?n nuôi l?n nh?t Châu Á, chúng tôi luôn d?c s?c cho công tác qu?c t? hóa. Thông qua nhi?u n?m khai thác th? tr??ng, chúng tôi ?ã phát tri?n nhi?u ??i lý ?y quy?n ? nhi?u khu v?c và qu?c gia trên th? gi?i, ?ã d?ng lên m?ng l??i d?ch v? và kênh tiêu th? hoàn thi?n t?i n??c ngoài, ?em l?i máy móc th?c ?n ch?n nuôi và k? thu?t s?n xu?t tiên ti?n cho khách hàng trên khác th? gi?i. Hi?n nay, các công trình và máy móc th?c ?n ch?n nuôi c?a chúng tôi ?ã có m?t trên kh?c khu v?c và h?n 30 qu?c gia nh? ?ông Nam Á, Trung ?ông, Châu Phi, Châu Âu, Châu ??i D??ng, Châu Nam M?, nh?n ???c nh?ng ?ánh giá cao t? ?ông ??o khác hàng.

   

  Tri?t lý kinh doanh “T?t c? vì s? hài lòng c?a khách hàng”, chúng tôi ch? ??ng ti?n hành k?p th?i k?t n?i v?i khách hàng và các ??i lý, tuy?n c? nh?ng nhân viên k? thu?t, k? s? lành ngh? có trách nhi?m cao ??n ph?c v? chu ?áo và t?n tình cho khách hàng, k?p th?i g? nh?ng v??ng m?c cho khách hàng và xây d?ng m?i quan h? h?p tác t?t v?i khách hàng.

   
  Zhengchang vô cùng hoan nghênh s? ghé ??n, tham quan c?a ?ông ??o b?n bè trên trên th? gi?i! ??ng th?i chúng tôi c?ng r?t hoan nghênh s? h?p tác cùng phát tri?n c?a ?ông ??o b?n bè trong vài ngoài n??c ??i v?i chúng tôi.

  Theo chúng t?i trên

  B?n quy?n ? 2013 Zhengchang T?t c? các quy?n.

  Liên h?
  ?i?n tho?i: 0086 21 64184200
  FAX: 0086 21 64163299
  Email: internet@zcme.com
  Worldwide sites

  Find information about ZHENGCHANG in your language and region.

  ×
  国内一级爽歪歪毛片,无码日日模日日碰夜夜爽,最近中文字幕完整版2018免费

   <address id="rvbpb"><listing id="rvbpb"></listing></address>

   <em id="rvbpb"><form id="rvbpb"><nobr id="rvbpb"></nobr></form></em>
   <address id="rvbpb"></address>