• <menu id="mqeeo"><tt id="mqeeo"></tt></menu>
 • <menu id="mqeeo"><tt id="mqeeo"></tt></menu>
  <nav id="mqeeo"><nav id="mqeeo"></nav></nav>
  <menu id="mqeeo"></menu>
 • V?n ?? th??ng g?p

  Nguyên nhan ch? y?u nào khi?n máy ép viên có hi?n t??ng x? li?u khó kh?n, s?n l??ng th?p?

  ?áp: N?u s? d?ng khuôn ép m?i, ??u tiên c?n ki?m tra t? l? nén c?a khuôn có và s? ph?i h?p nguyên li?u ch? bi?n, t? l? nén c?a khuôn ép quá l?n, s? gây tr? ng?i l?n cho li?u b?t thông qua l? khuôn, h?t ???c nén ra quá c?ng, s?n l??ng c?ng th?p; t? l? nén c?a Khuôn ép l?i quá nh?, ép h?t không thành hình, c?n ch?n l?i khuôn có ?? tr?n tru và ki?m tra l?i l? khuôn và ki?m tra khuôn có b? méo không, khuôn kém ch?t l??ng là do l? trong khuôn ép thô ráp, khuôn b? méo mà d?n ??n tr? ng?i cho vi?c x? li?u, h?t không nh?n bóng, và x? li?u khó kh?n, s?n l??ng th?p, do ?ó c?n s? d?ng khuôn ép ch?t l??ng t?t.

  N?u khuôn ép s? d?ng m?t th?i gian, c?n ki?m tra l? khoan trong thành khuôn có b? mài mòn không, roller có b? mài mòn không, n?u b? mài mòn nghiêm tr?ng có th? s?a ch?a gia công khuôn, ??c l?i l? khoan b? mài mòn, roller b? mài mòn c?n thay m?i, l? khoan c?a khuôn b? mài mòn s? ?nh h??ng r?t l?n ??i v?i s?n l??ng.

  C?n ?i?u ch?nh chính xác khe h? gi?a khuôn ép v?i roller, khi s?n xu?t th?c ?n ch?n nuôi thì kho?ng cách thông th??ng là 0.5mm là t?t, khe h? quá nh? có th? khi?n roller ma sát v?i khuôn, làm gi?m tu?i th? s? d?ng cho khuôn, khe h? quá l?n có th? khi?n roller b? tr??t, làm gi?m s?n l??ng.

  Chú ý th?i gian và ch?t l??ng ?i?u ch?t nguyên li?u, ??t bi?t là ?? ?m c?a nguyên li?u tr??c khi cho vào máy, ?? ?m tr??c khi ?i?u ch?t c?a nguyên li?u là 13%, n?u ?? ?m cao, ?? ?m c?a nguyên li?u sau khi ?i?u ch?t quá cao (?? ?m ≥16%), có th? xu?t hi?n hi?n t??ng tr??t trong khuôn, x? li?u khó kh?n.

  C?n chú ý ?? m?n nghi?n b?t c?a nguyên li?u ph?i ??i x?ng v?i ???ng kính l? khuôn, ?? m?n nghi?n h?t nguyên li?u c?a th?c ?n ch?n nuôi h?t nh? c?n m?n h?n. ??ng th?i c?ng ??m b?o ch?t l??ng h?i n??c và nhi?t ??, n?u ch?t l??ng h?i n??c kém (hàm ch?a nhi?u h?i n??c không bão hòa) và nhi?t ?? ?i?u ch?t th?p, ??u ?nh h??ng ??n hi?u qu? làm chín b?t li?u d?n ??n gi?m s?n l??ng.

  C?n ki?m tra tình hình phân b? nguyên li?u trong khuôn, không ???c ?? nguyên li?u ch?y ? m?t bên, n?u phát sinh tr??ng h?p nh? v?y c?n ?i?u ch?nh v? trí dao g?t c?p li?u l?n và nh?, ?? nguyên li?u ???c phân b? ??ng ??u trong khuôn, nh? v?y có th? kéo dài ???c tu?i th? c?a khuôn, ??ng th?i li?u x? ra d? dàng thu?n l?i h?n.

   


  Nguyên nhan gì làm dao ??ng tr?c chính c?a máy ép viên? C?n x? ly th? nào?

   Có m?t s? nguyên nhân khi?n cho tr?c chính dao ??ng nh? sau:

  (1) Ph?n ?uôi ch?c chính ch?a vào kh?p ho?c vào ch?a ch?t;

   
  (2) R?ng hoa tr?c chính lo?i 350 tr? lên ph?i h?p k? h? l?n v?i ?? r?ng hoa, rãnh ch?t ? ph?n ?uôi tr?c chính lo?i máy 32 tr? xu?ng ph?i h?p k? h? l?n v?i tr?c truy?n ??ng và tr?c truy?n ??ng v?i khóa an toàn ?áy rãnh ch?t;
   
  (3)K? h? l?n gi?a khóa an toàn và h?p khóa an toàn, gi?a h?p khóa an toàn v?i l? ?áy khóa an toàn;
   
  (4) Lan can hoa c?a ? tr?c chính bi?n d?ng ho?c ? tr?c b? mài mòn;
   
  (5) L? trong khuôn ép b? méo quá l?n ≥ 0.30;

  (6) ?i?u ch?nh khe h? gi?a hai roller không ??ng ??u;
   
  Bi?n pháp gi?i quy?t:
   
  ??u tiên ki?m tra có ph?i tr?c chính ?ã ?n kh?p, tháo h? th?ng ?? d?u phía sau tr??c, tháo n?p nén tr?c chính, ki?m tra lò so hình b??m có b? bi?n d?ng không. N?u lò so hình b??m b? bi?n ph?ng, c?n thay m?i lò so hình b??m (s? l??ng lò so hình b??m và v? trí l?p ráp c?n th?ng nh?t tr??c khi tháo l?p). Sau ?ó v?n ch?t ?c vít trên n?p nén áp, m? máy ki?m tra tr?c chính có b? dao ??ng không.
   
  N?u v?n còn dao ??ng, thì c?n tháo n?p nén chính dùng thanh ??ng chèn ch?t tr?c chính, dùng búa ??p tr?c chính theo h??ng khuôn ép, sau ?ó tháo n?p b?t kín c?a tr?c chính, ki?m tra ? tr?c vòng bi c?a tr?c chính có OK không. N?u khe h? quá l?n, c?n tháo ? tr?c vòng bi ?? thay ? tr?c vòng bi m?i, ti?p t?c ?n l?n l??t các ch?t khóa trên tr?c chính. Trong quá trình l?p tr?c chính, c?n chú ý v? trí khuyên trong tr?c chính ph?i ???c ??t ?úng, m?i ???c l?p ch?t tr?c chính. Trong tr??ng h?p bình th??ng, sau khi l?p ch?t, m?t c?t hai bên tr?c chính có sai l?ch kho?ng 10mm v?i m?t c?t c?a bánh truy?n t?i. N?u ki?m ra th?y các tình tr?ng k? h? k?t h?p c?a r?ng hoa quá l?n, k? h? k?t h?p c?a rãnh ch?t quá l?n, k? h? k?t h?p c?a khóa an toàn quá l?n, thành trong khuôn hình khuyên b? méo, thì c?n ph?i ti?n hành thay ??i v?i các linh ki?n nói trên. Sau khi l?p xong tr?c chính, kh?i ??ng máy không t?i ?? ki?m tra tình tr?ng dao ??ng.
   
  Sau khi tr?c chính bình th??ng, c?n ?i?u ch?nh khe h? roller v?i khuôn ép, khe h? không ???c ?i?u ch?nh thành m?t bên to, m?t bên nh?, nh? v?y r?t d? gây nên các tình hu?ng nh? giao ??ng tr?c chính, x? li?u không trôi ch?y, dòng ?i?n không ?n ??nh.
   

   


  1/1 trang

  Theo chúng t?i trên

  B?n quy?n ? 2013 Zhengchang T?t c? các quy?n.

  Liên h?
  ?i?n tho?i: 0086 21 64184200
  FAX: 0086 21 64163299
  Email: internet@zcme.com
  Worldwide sites

  Find information about ZHENGCHANG in your language and region.

  ×
  粉嫩小仙女丝袜自慰喷水网站
 • <menu id="mqeeo"><tt id="mqeeo"></tt></menu>
 • <menu id="mqeeo"><tt id="mqeeo"></tt></menu>
  <nav id="mqeeo"><nav id="mqeeo"></nav></nav>
  <menu id="mqeeo"></menu>