<address id="rvbpb"><listing id="rvbpb"></listing></address>

  <em id="rvbpb"><form id="rvbpb"><nobr id="rvbpb"></nobr></form></em>
  <address id="rvbpb"></address>

  H? tr? k? thu?t

  Ph??ng pháp ki?m soát và bi?n pháp ?? phòng v?n ?? ch?t l??ng s? d?ng và l?p ??t khu?n ép c?a máy ép viên
  Font: nh? ngày   l?n: 2013/03/30

  Khuôn ép là linh ki?n d? h?ng m?u ch?t c?a máy ép viên, vi?c l?p ??t, s? d?ng và b?o trì khuôn ép có chính xác không, ??i v?i vi?c nâng cao hi?u xu?t c?a máy ép viên và gi?m hao mòn linh ki?n d? h?ng có tác d?ng quan tr?ng, yêu c?u l?p ??t chính xác khuôn ép nh? sau (xem hình 1):

  Khi làm vi?c bình th??ng, khuôn ép (3), b?ng k?p (4) và bánh mâm truy?n ??ng (7) thông qua Bulong b?ng k?p (5) liên k?t c? ??nh, không có b?t k? chuy?n ??ng trái ng??c nhau nào. Nh?ng khi s? d?ng th?c t? do các nguyên nhân nh? Bulong b?ng k?p l?ng ra ho?c mài mòn m?t nghiêng l?p ??t c?a khuôn ép và bánh mâm truy?n ??ng v?i b?ng k?p, có th? d?n ??n chuy?n ??ng trái ng??c nhau, ??t bi?t là khuôn ép do s? d?n nén va ??p k?ch li?t khi roller ?ang làm vi?c d?n ??n rung, nghiêm tr?ng h?n còn gây n?t và mài mòn l? khoan bên trong khuôn, t? ?ó gây nên mài mòn b?ng k?p và bánh mâm truy?n ??ng nghiêm tr?ng h?n, tr?c ti?p ?nh h??ng ??n hi?u su?t s?n xu?t th?m trí là s? c? d?ng s?n xu?t.


  Trình t? thao tác và ph??ng pháp phòng tránh các v?n ?? trên là:

  1. M?i tu?n c?n ki?m tra tình tr?ng mài mòn vòng ??m khuôn. Do thi?t b? gia công c?a các nhà máy ch? t?o và trình ?? công ngh? k? thu?t khác nhau, và ?? chính xác gia công khuôn ép v?i bánh mâm truy?n ??ng c?ng sai khác, khi l?a ch?n vòng ??m cho khuôn c?n ?u tiên ch?n ph? ki?n vòng ??m khuôn c?a x??ng c?, ?? tránh tr??ng h?p khuôn ép k?t h?p v?i vòng ??m và bánh mâm truy?n ??ng có khe h? quá l?n mà d?n ??n khuôn t? r?i xu?ng, phát sinh h?u qu? x?u nh? va ??p vào roller khi khuôn ?ang v?n hành.

  2. M?i l?n l?p ??t và ?i?u ch?nh Bulong b?ng k?p ki?m tra các v? trí liên quan trong hình d??i ?ây, ?? ??m b?o 3 v? trí khe h? hi?n th? trong hình v? và gi? m?i t?m b?ng k?p.

  3. Sau 30 phút làm vi?c bình th??ng, dùng máy v?n ch?t Bulong b?ng k?p.

  4. M?i l?n ki?m tra t?ng h?p roller ho?c sau khi l?p ??t khuôn ép, ki?m tra v? trí sau khi l?p ??t roller, ??m b?o roller ? gi?a hai ???ng máng k? thu?t c?a khuôn, n?u không thì c?n ?i?u ch?nh ??m lót ?i?u ch?nh (l?p ??t ??m ?i?u ch?nh ? gi?a roller và t?m nén ho?c tr?c chính).

  5. Sau khi l?p ??t t?ng th? roller, ki?m tra tr?c h??ng khe h? gi?a roller và khuôn, tr?c h??ng khe h? không l?n h?n 0.3mm, n?u không thì thêm ??m ?i?u ch?nh.

  6. Không ???c dùng khuôn ép ch?t l??ng kém, ?? méo trong thành b? m?t làm vi?c c?a khuôn ép ≤0.20mm, ??m b?o khe h? c?a roller khuôn ???c ??ng ??u.

   

  Hình 1: S? ?? hi?n th? k?t c?u l?p ráp khuôn ép

  1. Tr?c roller   2. roller   3. Khuôn ép   4. B?ng k?p   5. Bulong b?ng k?p

  6. ??m tròn khuôn ép   7. Bánh mâm truy?n ??ng   8. Tr?c r?ng   9. Vòng bi tr?c chính
   
   

  Theo chúng t?i trên

  B?n quy?n ? 2013 Zhengchang T?t c? các quy?n.

  Liên h?
  ?i?n tho?i: 0086 21 64184200
  FAX: 0086 21 64163299
  Email: internet@zcme.com
  Worldwide sites

  Find information about ZHENGCHANG in your language and region.

  ×
  国内一级爽歪歪毛片,无码日日模日日碰夜夜爽,最近中文字幕完整版2018免费

   <address id="rvbpb"><listing id="rvbpb"></listing></address>

   <em id="rvbpb"><form id="rvbpb"><nobr id="rvbpb"></nobr></form></em>
   <address id="rvbpb"></address>