<address id="rvbpb"><listing id="rvbpb"></listing></address>

  <em id="rvbpb"><form id="rvbpb"><nobr id="rvbpb"></nobr></form></em>
  <address id="rvbpb"></address>

  Tin t?c v? Zhengchang

  Ch? t?ch h?i ??ng qu?n tr? (CTH?QT) c?a T?p ?oàn Zhengchang Hao Bo, cùng ?oàn ??i bi?uchính ph? Trung Qu?c tham gia h?i ngh? th??ng ??nh kinh t? Trung Qu?c – Malaixia.
  Font: nh? ngày   l?n: 2013/10/04
  Do m?u d?ch qu?c t? Malaixia cùng B? công nghi?p và B? th??ng v? n??c C?ng Hòa Nhân Dân Trung Hoa h?p tác t? ch?c h?i ngh? th??ng ??nh kinh t? Trung Qu?c – Malaixia vào ngày 4 tháng 10 t?i th? ?ô Kuala Lumpur c?a Malaixia.

  Ông Hao Bo CTH?QT T?p ?oàn Zhengchang ?ng l?i m?i c?a Chính ph? Malaixia ??n tham d? h?i ngh? th??ng ??nh l?n này, ??ng th?i ?ã ti?n hành giao l?u ti?p xúc v?i ?ông ??o nh?ng ng??i thu?c gi?i công th??ng Malaixia, chính là nh?ng vi?c h?p tác c? th? v? sau này.

  T?p ?oàn Zhengchang là m?t trong nh?ng doanh nghi?p lãnh t? và nhà ch? t?o công trình ??ng b? và máy móc thi?t b? ch? bi?n th?c ?n ch?n nuôi l?n nh?t Trung Qu?c, s?n ph?m máy móc c?a t?p ?oàn ?ã xu?t kh?u r?ng kh?p ??n trên 80 qu?c gia và khu v?c trên th? gi?i. Mà Malaixia luôn là tr?ng ?i?m xu?t kh?u máy th?c ?n ch?n nuôi Zhengchang trong khu v?c ?ông Nam Á. Do khu v?c ?ông Nam Á có ?u th? ngành ch?n nuôi nông nghi?p phát tri?n, ngu?n li?u d?i dào, khí h?u thích h?p, ngành ch?n nuôi gia gia súc gia c?m và ch?n nuôi h?i s?n nh?ng n?m g?n ?ây phát tri?n nhanh chóng, s?n ph?m c?a T?p ?oàn Zhengchang ?ã b?t ??u xu?t kh?u sang các n??c t? nh?ng niên ??i 90 c?a th? k? tr??c, ??ng th?i ?ã xây d?ng ???c ?? tin c?y t?t, giành ???c t? l? chi?m h?u th? tr??ng t??ng x?ng, hi?n nay ?ã có m?y ch?c dây chuy?n s?n xu?t th?c ?n ch?n nuôi ?ang ???c v?n hành, ??t ???c s? khen ng?i và ?ánh giá cao t? phía khách hàng, trong ?ó có r?t nhi?u khách hàng ?ã tr? thành ??i tác chi?n l??c c?a T?p ?oàn. CTH?QT Hao Bo bày t?, s? nh? vào H?i ngh? th??ng ??nh l?n này, ?? ti?p c?n chi?n l??c và ph? v? cho th? tr??ng ?ông Nam Á, ti?p t?c ??y m?nh h?p tác ??u t? v?i các n??c ?ông Nam Á nói chung và Malaixia nói riêng, nh?m nâng cao h?n n?a trình ?? ngành công nghi?p ch? bi?n th?c ?n ch?n nuôi c?a các qu?c gia ?ông Nam Á.

  Tr??c ?ây, CTH?QT Hao Bo còn tham gia k? h?n 1 ngày “Di?n ?àn kinh t? ng??i Trung Qu?c trên th? gi?i” t?i th? ?ô Kuala Lumpur, ??ng th?i ti?n hành th?m h?i cáp doanh nghi?p cao c?p h?p tác lâu dài v?i T?p ?oàn Zhengchang c?a ??t n??c Malaixia.

   

  Theo chúng t?i trên

  B?n quy?n ? 2013 Zhengchang T?t c? các quy?n.

  Liên h?
  ?i?n tho?i: 0086 21 64184200
  FAX: 0086 21 64163299
  Email: internet@zcme.com
  Worldwide sites

  Find information about ZHENGCHANG in your language and region.

  ×
  国内一级爽歪歪毛片,无码日日模日日碰夜夜爽,最近中文字幕完整版2018免费

   <address id="rvbpb"><listing id="rvbpb"></listing></address>

   <em id="rvbpb"><form id="rvbpb"><nobr id="rvbpb"></nobr></form></em>
   <address id="rvbpb"></address>